Общи условия

ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия представляват договор и са предназначени за регулиране на отношенията между  www.haags.bg , наричан по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ и потребителите, наричани по-долу  КЛИЕНТИ.

ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: „Хааг Продукшън“ ЕООД ,  адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов”49 А , адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов”49А, E-mail: sales@dreamshoes.bg,  тел.: +359 890 591 159, Идентификационен номер по ДДС: BG203839187

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

„Хааг Продукшън“ ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване, чрез интернет сайта си www.haags.bg. С натискане на бутона “ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА”, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. След натискане на бутона “ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в Количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове.

ДОСТАВКА

Интернет магазин за обувки www.haags.bg използва услугите на транпортно-логистична компания за доставки СПИДИ. Поръчаните артикули се доставят на посочен от клиента адрес за доставка или до поискване от офис на СПИДИ. Разходите за доставка са за сметка на получателя. Доставка от клиент не се заплаща, в случаи на изрично упоменати, кратковременни и/или конкретни рекламни кампании, които са с безплатна доставка. Срокът за доставка е от 1 до 3 работни дни. В случаи на изчерпана наличност Клиентът може да получи пратката си на по-късен етап, като предварително се уточнят детайли относно желания продукт. Ако даден продукт не отговаря на поръчания или има несъвпадение на номер, КЛИЕНТА има право да върне или замени поръчката. При замяна или връщане на стока всички куриерски разходи са за сметка на КЛИЕНТА. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриерската фирма. Всеки продукт, поръчан на www.haags.bg се изпраща с опция „Преглед и тест“. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от КЛИЕНТА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, КЛИЕНТА не носи отговорност. За целта КЛИЕНТА трябва да уведоми ТЪРГОВЕЦА. При посочен неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. Поръчки направени до 14.00ч. се обработват и  изпращат същия работен ден. Поръчки направени след 14.00ч. се обработват и изпращат на следващия работен ден. При предаване на стоката клиентът подписва придружаващите я документи. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Когато доставената стока явно не съответства на заявената от КЛИЕНТА стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, същия може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Гаранционният срок на търговската гаранция на стоките в www.haags.bg е 30 дни, и започва да тече от датата на получаване на продуктите. Съгласно Закона за защита на потребителите Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока. (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й и не трябва да понася значителни неудобства. (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената. (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1. Чл. 125. (1) Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице. (2) Рекламацията се подава устно или писмено. (3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. (4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: 1. касова бележка или фактура; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер. Чл. 126. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция. Чл. 127. (1) Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно. (2) Търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации. (3) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията. (4) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя. Чл. 128. (1) Отменена (2) Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

Цитираните членове са от Закона за защита на потребителите.

Разходите по връщането и отремонтирането на поръчаните артикули или замяната им с нови е за сметка на производителя. При неправилна експлоатация и/или умишлено създаден дефект, рекламации не се приемат. Рекламации се приемат в следните случаи: напукване на кожата; разлепване; разшиване; счупване на ток. Рекламации не се приемат в следните случаи: преждевременно износване в следствие на експлоатация в екстремни условия; износване и откъртване на тока и/или капачката на тока; разместване на стелките и деформация на обувката в следствие влиянието на вода, кал или специфична походка; изменение на цвета на кожата след неправилно използвани средства за оцветяване и почистване.

Продуктите с рекламация се изпращат на адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ 49 А , тел.: +359 890 591 159

ЦЕНИ 

Заплащането на цената по договора се извършва посредством посочените на www.haags.bg начини, като с извършването на плащане потребителят прави доброволно изявление, че е съгласен да заплати продукта и е съгласен с Общите условия.

Всички цени на стоките, посочени на www.haags.bg са крайни, обявени са в лева (BGN) и са с включено ДДС. Цената за доставка се плаща от потребителя, като при извършване на поръчката се посочва нейната стойност, освен ако изрично не е посочено друго.

ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да променя цените в онлайн магазина по всяко време. Клиентът е длъжен да заплати сумата, която е била актуална към датата на неговата поръчка. Цените в онлайн магазина е възможно да се различават от тези във физическите магазини.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Плащането се извършва чрез наложен платеж. При получаване на стоката, след преглед и тест, плащате дължимата сума на куриера, като в цената на закупените от Вас артикули се добавя и цената на доставката.

ЛИЧНИ ДАННИ

ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в тях и в закона ред, както и се съгласява личните му данни да бъдат използвани от www.haags.bg  за целите на директния маркетинг. С регистрацията си в www.haags.bg, потребителят се съгласява в потребителските му профили  на www.haags.bg, Facebook или на обявения от него е-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от www.haags.bg.

ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Под “Потребител/Клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.
Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Клиента/Потребителя.